Kerkarchief

Het kerkarchief bestaat uit twee delen. In 1976 is het oudste deel (1600-1950) in bewaring gegeven aan het Gemeentearchief van Rotterdam. Het archief uit de periode 1950 tot heden wordt in de Adriaen Janszkerk bewaard.

Van het oud-archief is een inventaris gemaakt (daarin worden alle alle stukken beschreven). Uit de periode vòòr 1678 zijn praktisch geen archiefbescheiden bewaard gebleven, door de grote brand die de kerk en de pastorie in dat jaar teisterde. Gespaard bleven de jaarrekeningen van de kerkmeesters, die teruggaan tot 1608. Waarschijnlijk zijn deze elders opgeborgen geweest.
De archieven bevinden zich in goede staat en beslaan ongeveer 4 meter.

Het oud-archief bevat:

 • het archief van de kerkenraad
 • het archief van de diakonie
 • het archief van de kerkmeesters / kerkvoogden
 • het archief van het kiescollege
 • het archief van het college van notabelen
 • het archief van de bouwcommissie

Van het nieuw-archief is een plaatsingslijst ter plekke beschikbaar. Dit archief is uitsluitend op aanvraag raadpleegbaar met toestemming van het betreffende orgaan. De archieven bevinden zich in goede staat en beslaan ongeveer 30 meter.

Het nieuw-archief bevat:

 • het archief van de centrale kerkenraad
 • het archief van de wijkkerkenraad Oost
 • het archief van de wijkkerkenraad West
 • het archief van de wijkkerkenraad Hoeksteenwijk
 • het archief van de kerkvoogdij
 • het archief van de diakonie
 • het archief van de Stichting Restauratie Adriaen Janszkerk
 • de archieven van diverse vrouwen- en mannen verenigingen
 • het archief van zondagschoolvereniging 'Hebt de waarheid en de vrede lief'
 • het archief van de Nederlands hervormde jeugdraad
 • het archief van bejaardensoos 'Het Venster'
 • documentatie zoals bijv. de kerkbladen 'In en om de kerk', 'Hervormd IJsselmonde' en 'Gevormd'
 • het archief van de Raad van de Hervormde Gemeenten van Rotterdam

Ook in andere archieven bevinden zich stukken die betrekking hebben op de kerk. 

Overige archieven en informatie:

 • het archief van de voormalige Gemeente IJsselmonde en de ambachtsheerlijkheden Oost-& West-IJsselmonde en Lombardijen
 • het archief van de familie Bichon. 

Deze archieven worden ook in het Gemeentearchief Rotterdam bewaard en zijn aldaar raadpleegbaar.

Genealogisch van groot belang zijn de doop-, trouw-, en begraafboeken. Door de kerkbrand gaan ze helaas niet verder terug dan 1680. Wel zijn in de jaarrekeningen van de Kerkvoogdij oudere gegevens over begraafgelden te vinden. Deze jaarrekeningen gaan terug tot 1608. Recentelijk zijn nog oudere exemplaren gevonden namelijk uit de periode 1584-1605 (in het archief van de familie Bichon).

Voor genealogen zijn verder van belang de familiewapens van de ambachtsheren van Oost-IJsselmonde op het glas-in-lood raam in de zuidbeuk en de teksten (en familiewapens) op de grafzerken in de kerk. Bloys van Treslong Prins beschrijft in zijn "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland" uit 1922 deze grafzerken ook al. Echter zijn opsomming klopt niet met hetgeen nu zichtbaar is. Tijdens de restauratie van het interieur (2001-2002) zijn alle zerken en zerkfragmenten nauwkeurig opgemeten en beschreven.

Familiearchief Bichon

Sommige archiefstukken die eigenlijk in het kerkarchief thuishoren zijn in andere archieven opgeborgen. Enkele documenten bevinden zich in het familiearchief Bichon. De Bichons waren generaties lang opperkerkmeester.
 
Stukken van de Hervormde Gemeente IJsselmonde in het familiearchief Bichon van IJsselmonde  (1746-1986 inv.nr 531)

 • inv.nr.186 stukken betreffende de benoeming van een voorlezer en voorzanger in de Hervormde kerk 1854 en 1889
 • inv.nr.180 aantekening inzake het ontstaan van de ambachtsheerlijkheid IJsselmonde en het Jus Patronatus aldaar ca. 1730
 • inv.nr 202 jaarrekeningen van de kerkmeesters te IJsselmonde 1584-1594
 • inv.nr.203 jaarrekeningen van de kerkmeesters te IJsselmonde 1595-1605
 • inv.nr.204 ‘extra ordinaris’ rekening van ontvangsten en uitgaven van de kerk te IJsselmonde door ds. Petrus Massis vanwege de collecte gehouden in 1681 en 1682 ten behoeve van de kerk en het predikantshuis, goedgekeurd.

Teksten op grafzerken

Zerken in de noordbeuk (van west naar oost)

Zerk 1
afmeting: 114x85x11 cm
IER LEYT BEGRAVEN
ORNELIS IANSEN INT
VELT IS GESTORVEN OP
DEN 25 MEY Ao 1663
OVDT SYNDE 82 JAREN
HIER LEYT BEGRAVEN
CORNELIS CORNELISSEN
INT VELT IS GESTORVEN
OP DEN 16 AVGVSTVS 1683
OVDT SYNDE 59 JAREN
Zerk 2
afmeting: 201x85x12 cm
HIER LEYT BEGRAVE PIETERKE
CORNELIS DOCHTER OVDT
SYNDE 65 JAEREN EN STERF
DEN 4en SEPTEMBER INT JAER
DVYSENT EN SES HONDERT
HIER LEYT BEGRAVEN ADRY
AENTGE JACOBSEN DE HVIS
VROV VAN S WILLEM
CORNELIS DE GRAEFF LUITENAN
TOT ISELMONDE OVDT SINDE
75 JAREN SY IS IN DEN HEERE
GERVST OP TE 21 JVNY
ANNO 16
Zerk 3
afmeting: 175x87x16 cm
HIER RUST IUFF LOYSE
MASSIS OUD LXXIV JARE
GESTORVEN DEN XX
DECEMBER 1694
HIER RUST DE HEER
PETERUS MASSIS
Zerk 4
afmeting: 175X87X16 cm
HIER LEYT BEGRAEVEN
DH NICOLAES MOLL
IN SYN Ed LEVEN
WAERDICH LEERAER
DESER GEMEENTE
OBIIT DEN 29 SEPTEMBER
1728
Zerk 5
afmeting : 200x86x16 cm
HIER LEIT BEGRAVEN
Do GERHARDUS TENDAM
PREDIKANT TE YSSELMONDE
OVERLEDEN TE ROTTERDAM
DEN 16 FEBR Ao 17
OUT 41 JAREN 10M
HIER LEIT BEGR
ANNA MARIA VAN BI RG AND
SIJN HUYSVROV GEBOREN
DEN 24 JANUARI 1713
GESTORVEN DEN IULY 1768
Zerk 6
afmeting: 172X86X18 cm
HIER L YT
CORNELIS RO
CLOOTWYCK
EVEN HIEM TOT
YSELMONDE
DE 70 YAREN ST RFT
DESEMBER 1648
Zerk 7
afmeting: 164x84x18 cm
HIER LEYT BEGRAVEN
PIETER LEENDERSE ARY
SWAGER GESTORVEN DEN
28 MEY ANNO 1668 OUT
SYNDE 84 JAREN

Zerken in het noordtransept (van west naar oost)

Zerk 8
afmeting: 205x87x19 cm
HIER LEIT BEGRAVEN
DAMMAS JANSZ OVT
61 JAEREN ENDE STARF
OPTEN 4 DESEMBER
ANNO 1617
(familiewapen)
HIER LEYT BE VEN LIENTGEN
PIETERSEN VERSCHOOR DOCHT
VISVROV VAN DAMMIS JANSE
WILLEM PIETERSEN SY
DEN HEE GERUST OP TEN
1648
Zerk 9
afmeting: 202x73x15 cm
M PS
(familiewapen)
HIER LEIT BEGRAVEN MA
EYKE SIMONS HVISVROV
UAN MATIS POVWELSEN
SCHOVT OVT SYNDE 50
JAREN STERFT DEN
ERSTEN IVLY ANNO 1674
Zerk 10
afmeting: 203x87x16 cm
(familiewapen)
HIER LEYT BEGRAVEN ADRYAEN
AERTSE HACKE OUT SYNDE
16 MAENDEN HY IS IN DEN HEERE
GERVST OP TEN ACHTEN
AGVSTY ANNO 1618
HIER LEYT BEGRAVEN AERT
ADRIAENSE HACKE SCHOUDT
VAN WEST ISSELMONT EN
DYCKGRAEF VAN VERCKENS
OORT IS GESTORVE DEN 23
NOVEMBE Ao 165 OUT SIND
53 JAERE
Zerk 11
afmeting: 204x87x18 cm
HIER LEYT BEGRAVEN
IOOST IACOBSE VERHEY ENDE
SIJN HVYSVROV AELTGEN MICHGIEL
VAN VELTHOVE SY STERFT DEN
28 MEY OVT 56 IAEREN
ANNO 1630
HAREN MAN STERFT DEN 31 MEY
OVT ONTRENT 85 JAEREN
ANNO 1650
Zerk 12
afmeting : 206x110x23 cm
(familiewapen)
HIER LEYT BEGRAVEN ARNOULT
VAN WINDERBEECKE GEBOOREN
TOT
HARE
GE BANNER
MERODE PETERSH
VAN
VA DE END RIDDERKERCK
IS GESTORVEN OPTEN HUYSE
TE DONK INT SEVENEN VYFTICHS
JAER SYNDER
JAER
Zerk 13
afmeting: 204x88x14 cm
(familiewapen)
HIER LEYT BEGRAVEN MARYKE
PIETERS CRANENDONCK DE
HUISVROU VAN Sa ADRIAEN
AARTSE HACKE SHOUT VAN
WEST ISELMONDE ENDE
DYCKGRAEFF VERCKENOORT
OUT SIJNDE 67 JAEREN SIJ IS
INDEN HEERE GERUST OP TEN
14 JUINY ANNO 1648
Zerk 14
afmeting: 205x102x14 cm
HIER L
TRUYT
BYL DESER
DEN DE
OVT
HIER LEYT
TIEN AERTS
PIETERIAN
DEN
OUT
(familiewapen)
Zerk 15
afmeting :188x92x18 cm
(familiewapen)
HIER LEYTBEGRAVEN
HUYGO PIETERS CRA
ENENDONCK HOOGE
DYCKHEEMRAET VAN
SMEETSLANT OUT
70 JAEREN STERF DE
28en AUGUSTIA 1615
Zerk 16
afmeting: 203x79x14 cm
randschrift :
HIERLEYT BEGRAVEN
PIETERTIE PIETERS DOCHTER VA PIETER ADRIAENS
AERIESWAGER DE
HUISVROU VAN HERMEN LENDRETSE TIMMERMAN SY
STERF DEN 8
MAERT ANNO
1620
HIER LEYT BEGRAVE
HARMEN LEENDERTZ
VRANCKE MEENE
LANS TIMMERMAN HY
STERF D 9 TY
ANNO 1656 OUT ON
TRENT 7 JAREN
HIER
DE HV
ARIA
VAN A
LEEN
Zerk 17
afmeting: 170X99X14 cm
(familiewapen)
SECR
XXVII
XXIIII
IANNE
HVISVR
DEN XXIX
LXI
(breuk in hardsteen is gelijmd)

Zerken in de zuidbeuk (van oost naar west)

Zerk 18 (in vitrine zuidbeuk)
afmeting:50x44x8 cm
HIER LEYT BEGR
AVEN ARYSE N E
GHUIBRECHTS D
HUYSVROU IN HARE
LEVEN VAN ADRY
AEN AERTS SIJN
STERFF OPTTEN
Zerk 19
afmeting:106x69x10 cm
HIER LEYT BEGRAVEN
CORNELIS WILLEMSEN
NOORTDIICK IN SYN LEVE
GHEWEEST HEEMRAET
HET WESTAMBACH
YSELMONDE HY INDE
HEERE GHERUST OP TEN
JUNNYUS ANNO 166
OUDT SYNDE 4 REN
LEYD BEGRAVEN
EELTIE CLAES HVIS
VROVWE VAN FLORIS
POVWELSE VERSCHO
OR STERFT DEN 10 SEP
TEMBER 1693 OVT 51
IAEREN

(breuk in hardsteen is gelijmd)
Zerk 20
afmeting: 93x70x6 cm
(familiewapen)

HIER IS BEGRAVEN BAS
TTIAEN GERRITSEN VAN
DER BOOT STERF
Zerk 21
afmeting: 70x65x4 cm
JAN CORNELIS
Zerk 22
afmeting: 66x71x5 cm
HIER LEYD BEGRAVEN
MARIA PIETERS HUYS
VROUW VAN HENDRIK
LANSBERGEN SCHOUT
VAN YSSELMONDE STERF
DEN 15e FEBRUARI 1688
OUT SYNDE 57 JAEREN
Zerk 23
afmeting: 66x70x5 cm
HIER RUST
IOHANNA DELFSIEL
HUYSVROUW VAN
ROELOF VERSEVELD
STERF DEN 29 APRIL
1719 OUT 40 JAREN
Zerk 24
afmeting:66x56x5 cm
BEGR
ARM AN
Zerk 25
afmeting: 39x67x5 cm
HIL
GAI
GERRIT ARY
Zerk 26
afmeting: 67x50x5 cm
UT 26 JARE
E WERELT
EEFT DEN
UARY 1706
Zerk 27
afmeting:38x65x5 cm
HLBGIIVD
Zerk 28
afmeting: 27x60x5 cm
A HOOGENDYK
Ao 1682
Zerk 29
afmeting: onbekend
HIER LEY
ARYENSEN
DEN 30en A
OUT S

Zerken in het schip (van zuid west naar noord)

Zerk 30
afmeting: 183x98x17 cm
HIER BEGRAVEN PIETER
DI VERSCHOOR
SCH DYCKGRAEF
TOT ISELMONDE OVDT 63
JAER ENDE STARF OP DEN
31 ANo 1618
(familiewapen)
H HSD 28 EN
OUT 75 JAR
HIE V N DIRCK PIE
OOR IN SYN LEVEN
OOSTYSELMOND
DE 86 JAREN
AVEN JAN
HY IS IN DEN
OP DEN 6 MAERT
DEN 68 JAER
Zerk 31
afmeting:203x71x11 cm
HIER L
TEUNIS
BOOM
GHER
ARY
Zerk 32
afmeting: 196x66x13 cm
HIER LEIT BEGRAVEN
LEENTKEN FOPPEN
EENDOCHTER VAN
FOP DIRRICKSEN DE
UISVROVWE VAN
CORNELIS GERRITS
SY STERFT OPDEN 2
VAN DECEMBER
1619
LEYT BEGRAVEN
CORNELIS GERRITSE
HY STERF
ANNO 1660
ONTRENT 8
AEREN
Zerk 33
afmeting:178x71x10 cm
HIER LEYT BEGRAVEN
CORNELIS YANSEN INT
VELTde jonge HY STERFT DEN 14
JULY OUDT 32 JAEREN
HPV GOOLEN 1706
S : OVERSCHIE
1722
Zerk 34
afmeting: 203x116x18 cm
HIER LEIT BEGRAVEN GIISBERECHT
ADRIAENSEN IN SIN LEVEN GEWEST
DICKGRAEF ENDE SCHOUT VANT
WESTAMBACHT VAN IISELMONDE
ENDE BAILGVSMAN VAN DE HOOGEvs
VAN ZVIT HOLLANT IS GESTORVE
OPDEN 8en MEY ANNO SESTHIEN
HONDERT VIIFTHIEN OUT SIINDEN
SEVEN EN SEVENTICH JAEREN
Zerk 35
afmeting: 200x100x15 cm
HIER LEYT BEGRAVEN
GRIETTIEN ARIEN ROOBOL
HVISFROUW VAN ARY
KLEMEN OVWENS OVT 56
IS GESTORVEN OP DEN
17 YANNEWARY 1711
HIER LEYT BEGRAVEN
ARY KLEMEN OVWENS
EN IS GESTORVEN OP DEN
1 IULIUS 1714 OVT 76 YARE
HIER LEYDT BEGRAVEN
KLEMENT OVWENS EN IS
GESTORVEN OP DEN EERSTEN
SEPTEMBR 1714 OVT 28 YARE
Zerk 36
afmeting: 201x70x15 cm
HIER LEIT BEGRAEVEN
JUFFR ANNA VERMANDE
STERF DEN 20 MEY Ao 17
OUD 48 JAER EEN MAEND
EN 18 DAGEN HUYSVROUW
VAN JAN STREEFKERCK
Zerk 37
afmeting: 202x71x10 cm
HIER LEYT BEGRAVEN
WILLEM JACOBSEN NOORT
DIICK IN SYN LEVEN GHE
WEEST DIICKGRAEF VAN
SMEETSLANT DE TWEE
CLEIJNE NIEUWE LANDE
ENDE VARCKENSNOORT
HIJ IS INDEN HEERE GHE
RUST OPTEN 26e MAERT
ANNO 1632 OUT SYNDE
LVI JAEREN
Zerk 38
afmeting: 202x73x12 cm
HIER L
EL
WED VAN
BE
DEN
IIV
VAN DE
TOT WEST EN OUT
EN BG
OVT S

Grafkelder Zuidertransept Adriaen Janszkerk

Namen van hen die zijn bijgezet in de grafkelder in het zuidtransept van de Adriaen Janszkerk:

1. Mr. van Niedeck, in leven raadsheer in den hoogen Raad oud.... jaren april 1690
2. Antony de Meij, zoon van Jean de Meij, Heer van Oost-IJsselmonde oud.... jaren mei 1696
3. Joan de Meij, zoon van Jean de Meij, Heer van Oost-IJsselmonde oud  20 jaren 2-9-1712
4. Jean de Meij, Heer van IJsselmonde oud  87 jaren 18-4-1721
5. Maria van Niedeck, weduwe van Jean de Meij oud.... jaren 25-8-1730
6. Claes Bichon, Nomine uscoris Heer van Oost-IJsselmonde oud  74 jaren 16-1-1734
7. een doodgeboren zoon van Mr.Jean Bichon   23-4-1739
8. Hendrik Johan Bichon, zoon van Mr.Jean Bichon oud    1 jaren 18-3-1745
9. Jacoba Catharina Bichon, geb.Vingerhoedt, echtgenote van Jean Bichon oud  26 jaren 8-9-1746
10. Cornelia Henrietta Hechtermans, weduwe van Claas Bichon oud  65 jaren 10-3-1750
11. Maria Johanna Bichon, dochter van Claas Bichon oud  45 jaren  ...-8-1753
12. Mr.Cornelis Johan Bichon, zoon van Jean Bichon oud  24 jaren 25-1-1770
13. Maria Bichon, dochter van Johan Adriaan Bichon oud   3  mnd ...-3-1780
14. Bertha Theodora Visch, weduwe van Jean Bichon oud  62 jaren  ...-4-1782
15. Johanna Cornelia Bichon, weduwe van Th.van der Groe en dochter van Claas Bichon oud  76 jaren ...-4-1785
16. Mr.Abraham Adriaan Bichon Visch, zoon van Jean Bichon oud  30 jaren 2-9-1786
17. Mr.Jean Bichon, Heer van IJsselmonde oud  85 jaren 25-9-1801
18. Abraham Adriaan Bichon, zoon van Mr.Johan Adriaan Bichon oud  25 jaren 4-12-1804
19. Mr.Johan Adriaan Bichon ,Heer van IJsselmonde oud  67 jaren 3-7-1807
20. Adriana Maria Theodora Bichon, dochter van Marinus Cornelis Bichon oud  6 weken ...3-1810
21. Catharina Maria Susanna Bichon, dochter van Marinus Cornelis Bichon oud    3 jaren 8-3-1810
22. Adriana Catharina Tenstolk, weduwe van Mr.Johan Adriaan Bichon oud  72 jaren 4-10-1816
23. Helena Elizabeth Bichon, dochter van Marinus Cornelis Bichon oud  3 dagen ...-6-1819
24. Maria Johanna Bichon, dochter van Mr.Jean Bichon oud  84 jaren 20-3-1837
25. Anna Helena Johanna Alette Bichon van IJsselmonde dochter van Mr.Marinus Cornelis Bichon oud  32 jaren 20-1-1843
26. Mr.Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde oud  64 jaren 8-8-1845
27. Susanna Albertina Johanna Coenen, weduwe van Mr.Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde oud  71 jaren 3-6-1852
28. een zoon van Albert Francis Leonard Bichon van IJsselmonde, geboren en overleden op 28 juni 1854   1-7-1854
29. Marinus Cornelis Bicon van IJsselmonde, zoon van Albert Francis Leonard Bichon van IJsselmonde oud    1  jaar 15-7-1857
30. een doodgeboren dochter (27-1-1866) van Albert Francis Leonard Bichon van IJsselmonde   1-2-1866
31. Jacob Diederik Bichon van IJsselmonde oud  49 jaren 29-3-1871
32. Albert Francis Leonard Bichon van IJsselmonde oud  71 jaren 28-4-1880
33. Mr.Johan Adriaan Marinus Bichon van IJsselmonde oud  73 jaren 15-7-1880
34. Elisa Christina de Meij van Alkemade, weduwe van Albert Francis Leonard Bichon van IJsselmonde oud  58 jaren 23-9-1880
35. Elisa Albertina Bichon van IJsselmonde, dochter van wijlen Albert Francis Leonard Bichon van IJsselmonde oud  20 jaren 8-10-1881
36. Johanna Albertina Helena Bichon van IJsselmonde oud  70 jaren 21-3-1885
37. Philippina Maria Carolina Bichon van IJsselmonde oud  70 jaren 14-12-1887
38. Mr.Marinus Bichon van IJsselmonde oud  73 jaren 27-5-1889

 

bron : archief Mr. R. Bichon van IJsselmonde

Predikanten

Naamlijst van predikanten van de Hervormde Gemeente te IJsselmonde (oost) - Adriaen Janszkerk
Adriaen Jansz. (oud-pastoor)   terechtgesteld, 30-05-1570  
Petrus Bertius van London, 07-12-1572 naar Rotterdam, 1574  
Jan Lamoot van London, 21-11-1574 naar Vlaanderen, 1578  
Gerrardus Horstius van............... 09-08-1579 naar Aarlanderveen,........  
Dirck Gerritsz. Roestius van Spijkenisse, 20-06-1580 overleden,...11-1581  
Gerhardus Verstrate proponent,...12-1582 afgezet, 1592  
Hermannus Nicolai Grevinchovius  alias Swerinchuysen van Heusden, 14-6-1593 naar Delfshaven, 1594  
Abraham Jansz. van Delfshaven, 27-06-1594 naar Goeree of Gouda, 31-01-1595  
Henricus Georgii Lepflerus proponent, 29-01-1595 naar Nijmegen, 1600  
Heynrick Listerus van...........,1600 naar....................  
Heynrick Arnoldii van der Linde proponent, 1603 naar Delft, 1605  
Adriaen Jansz. van Nieuwerkerk, 27-11-1605 overleden,...06-1628  
Samuel Cabeljauw proponent, 07-11-1628 naar Den Briel, 1634  
Abraham Penius proponent, 08-10-1634 ontslagen, 1657  
Samuel Gruterus proponent, 05-07-1658 naar Oudewater, 1667  
Martinus van den Broek proponent, 30-03-1668 naar Bommel , 22-07-1671  
Henricus de Valois van Bommel, 22-07-1671 overleden, 1680  
Petrus Massis van Helvoet-Binnen, 29-07-1680 overleden,...-10-1707  
Nicolaas Moll van Berkwoude, 30-10-1711 overleden, 29-09-1728  
Jacobus Tijken proponent, 08-11-1728 naar Schiedam, 12-06-1735
Gerardus ten Dam van Hoornaar, 23-06-1735 overleden, 16-02-1739  
Lambertus Evenhuys van Soest, 13-03-1740 afgezet, 25-06-1765  
Izaäk de Leeuw van Garderen, 10-09-1765 naar Tiel, 12-06-1771
Ane Drijfhout van Weidum, 04-09-1771 naar Vlissingen, 25-07-1779  
Didericus ten Dall van Strijen, 06-09-1779 naar Wageningen, 24-09-1784
Samuel Joannus van de Wijnpersse van Nieuweveen,...-09-1784  naar Groningen, 02-09-1787
Samuel van Beuningen van Oud-Beijerland, 14-08-1787  naar Hoorn, 24-08-1788
Vincent van Dolder van Puttershoek, 1788  overleden, 17-07-1825  
Johannes Hoog van Hemmen, 21-02-1826 overleden, 15-07-1827  
Christiaan Gerrit Montijn van Middelharnis, 24-02-1828  naar Hoorn, 15-07-1831  
Justinus Johannes van Deinse van Sas van Gent, 07-09-1831 emeritaat 11-09-1868
Henry Jacques James van Broek op Langendijk 21-10-1869  naar Heerde, 08-09-1871
Gerrit Jakobus de Hoest van Amerongen, 21-03-1872 naar Amersfoort, 26-09-1875
Jan de Jong van Surhuizum, 22-03-1876  naar Oostrum, 11-08-1879
Marie Joseph Goddefroy van Lage Zwaluwe, 29-09-1880 naar Achlum, 19-07-1882
Jules François Louis Auguste de Jagher van Longerhouw, 12-08-1882 overleden, 17-03-1897
J.Hoekstra van Heteren, 17-07-1899 overleden, 14-06-1908
P.J.Roscam Abbing van Elden, 07-05-1909 naar Loosduinen, 12-01-1913
Adr. Luteyn van Ooltgensplaat, 31-01-1913 naar Hasselt, 03-06-1917
Isaäk Voorsteegh van Waardenburg, 12-12-1917  naar Katwijk aan Zee, 26-09-1920
Joh.Stehouwer van Broek op Langendijk 18-11-1920  naar Weesp, 21-11-1923
J.P.Buiskool  van St.Pancras, 15-08-1924  naar Balk, 07-10-1929
W.H.A. Nelck van Nes en Wierum, 01-11-1930 naar Amsterdam, 04-02-1934
J.F. Röth van Zoetermeer,....-05-1934  naar Hilversum, 24-04-1938
Carel Warmolts van Heemse, 22-07-1938  emeritaat 1972
Johannes Voordouw van Aalsmeer, 04-11-1972  naar Heerde, 18-06-1978
D.H.Bosma van Terneuzen ,27-05-1979  naar Scheveningen, 18-09-1983
Willem Radstake van Oud-Beijerland, 17-06-1984 vervroegd emeritaat, 27-09-1987
D.G. van Noordennen kandidaat, 15-01-1989 vervroegd emeritaat, 01-10-2003
C.L. de Rooij van Woerden, 19-03-2006 tot 31-10-2011, emeritaat in 2012
J. Schaap van Nigtevegt, 21 april 2013  
Hulppredikers
Cornelis Metselaar candidaat/hulpprediker 1935  naar Varik 1937
P.W. Spruyt candidaat/hulpprediker 1937  naar Mijnsheerenland 1939
B.A.C.de Groot candidaat/hulpprediker 1939  naar Well en Ammerzoden
Berend Maarsingh candidaat/hulpprediker 1939  naar Wijnjeterp-Duurswoude 1941
Cornelis Batenburg candidaat/hulpprediker...-11-1941  naar Eck en Wiel...-09-1942

Begraafgelden

Bron : Jaarrekeningen Kerkvoogdij inv.nr.170
          Archieven Hervormde Gemeente IJsselmonde 
          ( volgens de inventaris bevat dit dossier de jaarrekeningen 1650-1664 
          in het dossier bevinden zich echter de jaarrekeningen 1651-1665 ) 

          transcriptie : Jan Plaisier 

          betekenis van de geldnotatie : 4-12- of 4-12-0 betekent : 4 gulden, 12 stuivers en 0 duiten

          "inden buuck der kercke" betekent : in het schip van de kerk (tussen koor en toren)

1651

    

 
ontfangen van het lijckcleet van jacob arijen sevenbergen mette vrou -12-0
-12-0
noch ontfangen vant cleedt van teunis jans spruit sijn moeder -12-0
item van sijmon tijs dochter  -12-0
ontfangen van wit wittens -12-0
noch van arijaentgen willem -12-0
item van leendert gielen -12-0
noch van wouter jacobs -12-0
item van leentge............. -12-0
item van jan de kat -12-0
noch van jan geerlofs -12-0
ontfangen van ingetghen leenerts japhets over t kercken van begraeffenis  inden buijck vande kercke de somme van 4-0-0
item van heindrick mattijs vrou mettet cleet 4-12-0
noch van lijsbetken willems int koor der kercke met cleet 10-12-0
item van dirck pieters verschoor sijn soon ende het cleijne kint met het cleet tsaemen 6-12-0
ontfangen van leenert vrancken vrou met cleedt 4-12-0
noch van schout aert hacke int koor de somme van 10-0
1652

   

 
ontfangen over het dootcleet   joost  dircx -12-0
ontfangen van het dootcleet weegen isabelle suster -12-0
ontfangen over het kerckenrecht der begraeffenisse van jasper pieter van golen schout inde buuck der kercke mettet cleet de somme van 4-12-0
ontfangen vant kercken recht der begraeffenisse vande huijsvrou van pieter soetentijt mettet dootcleet inden buuck der kercke de somme van 4-12-0
ontfangen van aeltgen pieters over het cleet van haer dochter -12-0
ontfangen van het kerckerecht der begraeffenisse van pauwels mattijs ende sijn huijsvrou inden buijck der kercke met cleet door een de somme van 4-12-0
ontfanghen van maertten jans over het cleedt van sijn vrou -4-0
ontfangen van geerrit ariens visser sijn kint inden buijck der kercke mettet cleet 2-12-0
ontfangen van cornelis willems sijn kint mettet cleet 2-12-0
ontfangen over het doodcleedt van de weduwe van pieter pieters -12-0
ontfangen van tijs de schoonmaecker over het doodcleedt van sijn kint -12-0
ontfangen van cornelis willems over cleet van sijn swagers kint -12-0
ontfangen over het cleet van arijen de..........kint -12-0
1653

   

 
ontfangen van arijen geerits mijnlieff over het kercke recht van sijn kintde somme van -11-0
ontfangen vant kercke recht van heindrick heindricx................. man mettet  cleedt de somme van 4-12-0
ontfangen vant dootcleet van geerloff de smiths soon -12-0
ontfangen vant cleet van arijen crijnen vrou -12-0
ontfangen vant dootcleet van sijtgen de moelen -12-0
ontfangen vant kerckerecht van leendert vrancken met cleet de somme van 4-12-0
ontfangen vant dootcleet van pieter pleunen -12-0
ontfangen van arije jans int velt over het kerckerecht van sijn kint de somme van 2-0-0
ontfangen van cornelis jans int velt sijn vrou met cleet de somme van 4-12-0
ontfangen vant cleedt van ....eff michels ................
ontfangen vant cleedt van geen jacobs sijn dochter -12-0
ontfangen vant dootcleet van clement pleunen sijn kint -12-0
ontfangen van joost van haerlem sijn soon over het kerckerecht int choor mettet dootcleet de somme van 10-12-0
ontfangen van vijntgen willems over het kerckerecht mettet cleedt de somme van 4-12-0
ontfangen van ploen pieters noteboom over het kercke recht mettet cleedt de somme van  4-12-0
1654

   

ontfangen over het kerckerecht vande begraeffenisse van leendert de henne met cleet inden buijck der kercke de somme van 4-12-0
ontfangen van het dootcleedt van jochum claes sijn dochter de somme van -12-0
ontfangen van het recht der begraeffenisse van de susters van heindrick jans met cleet inden buijck der kercke de somme van 4-12-0
ontfangen van het kerckerecht der begraeffenisse van aechtgen harmans met cleet inden buijck der kercke de somme van 4-12-0
1655

   

1656

   

ontfangen van het recht van begraeffenisse vant kint van pieter heijndricx de somme van 2-0-0
ontfangen van het dootcleet van arijen crijnen 0-12-0
ontfangen vande begraeffenisse van arijen meuze mette cleet inden buuck van de kerk de somme van 4-12-0
ontfangen vande begraeffenisse van clement pleune mettet cleet de somme van 4-12-0
ontfangen over het recht der begraeffenisse van joost van haerlem met cleedt inden koor der kercke de somme van 10-12-0
ontfangen over het recht van harman leendert vrancken mettet cleedt de somme van 4-12-0
ontfangen van het recht der kercke van den schout van golen sijn kint de somme van 2-0-0
ontfangen van leendert huijgen kint vant kercke recht mettet cleet de somme van 2-12-0
ontfangen overt recht van het cleet van heindrick de...oter 0-12-0
opm. de zerk van harman leendert vrancken is bewaard gebleven en ligt nu in het noordtransept  (zerk 16)
1657

   

ontfangen van arije janze sperreboom over het kerckerecht van sijn zoon jan ariens met kleet inden buuck der kercke de somme van 4-12-0
ontfanghen  van pieter cornelis lijster over het recht der kercke van zijn kint mettet kleet inden buuck der kercke de somme van 2-12-0
ontfanghen van het kercke recht der begraeffenisse van geen jacobs waert mettet cleet inder buuck der  kercke de somme van 4-12-0
ontfanghen van harmen geerrits over het recht der kercke van zijn soon de somme van 2-0-0
ontfanghen over het recht vant kercke cleet der begraeffenisse van joost arjenze de somme van 0-12-0
ontfanghen van het dootcleedt mette begraeffenisse gedaen van zaliger neeltgen dirck clementte de somme van 0-12-0
ontfanghen vant doot cleet der begraeffenisse van leendert claes de somme van 0-12-0
ontfangen van pieter heijndricx over het kerckerecht der begraeffenisse van sijn ..  inden buuck der kercke de somme van 2-0-0
ontfangen van heijndrick janse backer over het recht der begraeffenisse van sijn kint inden buuck der kercke de somme van 2-0-0
noch vande vrou mettet cleedt 4-1-0
1658

   

 
ontfangen van joost goossens bode van haerlem zaliger sijn graff int koor met kleet  de somme van 10-12-0
ontfangen van het graff der begraeffenisse van jan florisse verschoor inden buuck der kercke de somme van  mettet kleedt 4-12-0
ontfangen van het graff der kercke van begraeffenisse van jan corsse bode in het koor mettet kleet de somme van 10-12-0
ontfangen vant doot cleedt der begraeffenisse van pieter arijen sevenberghen de somme van 0-12-0
ontfangen van arijen crijnen sijn graff inde buuck der kercke mettet cleet de somme van 4-12-0
ontfangen van cornelis  ....azuusz de guuts sijn knechts graff mettet cleedt inden buuck der kercke de somme van 4-12-0
ontfangen van arijen jan ariensse sparreboom sijn soons graff inden buuck der kercke mettet cleet de somme van 4-12-0
ontfangen van isebelle haer haer dochter vande begraeffenisse mettet cleet de somme van 0-12-0
ontfangen van het door cleet der begraeffenisse van de huuzvrou van jan pieters puijck de somme van ` 0-12-0
1659

   

ontfangen van leendert harmens over het dootkleet van sijn vrouw de somme van 0-12-0
ontfangen van arijaentie jans van wegen haer dr neeltie andries de kadt  over het doodt kleet de somme van 0-12-0
ontfangen over het dootkleet van macheltien tot de menonijte de somme van 0-12-0
ontfangen over het graff inde kerck ende doodtkleet van jannetien lauwen t samen de somme van 4-12-0
ontfangen over het doodt eeuwout pieters de somme van 0-12-0
ontfangen over het graff ende doodtkleet van marchien jacobsdr t samen de somme van 4-12-0
ontfangen van de kinderen van heinderick verschoor over sijn graff inde kerck met het kleet de somme van 4-12-0
ontfangen over het doodt kleet van leentigen inggens dochter de somme van 0-12-0
ontfangen van daniel cornelis metselaer van wegen het graff inde kerck ende kleet van sijn vrou  de somme van 4-12-0
ontfangen over het graff inde kerck met het dootkleet van meeuwis arijens de somme van 4-12-0
1660

   

 
ontfangen van symon jans over t doot cleet de somme van 0-12-0
ontfangen over t doodt cleet van leentie jans de kadt 0-12-0
ontfangen over t graff inde kerck ende cleet van wels tijssen de somme van 2-12-0
ontfangen over t doodt cleet van neeltie andries de kadt 0-12-0
ontfangen over t graff inde kerck ende doodtcleet van fenneken pietersdr. de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff inde kerck ende doodtcleet van klijntie aerts de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff inde kerck ende doodtcleet van arijen arijens visser de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff inde kerck ende doodtcleet van maria claes van leeuwen de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff inde kerck int choor vande rentmeester cornelis dedel de somme van 10-12-0
ontfangen over t doodtcleet van jacob de nuts knecht de somme van 0-12-0
ontfangen over t doodtcleet van jacob iemens  de somme van 0-12-0
ontfangen over t doot cleet van sijchie andries de kadt de somme van 0-12-0
1661

   

 
ontfangen over t dootkleet van neeltge cornelis de somme van 0-12-0
ontfangen over t graff inde kercke ende cleet van lijsbeth tijs de somme van 4-12-0
ontfangen van t kleet van maertie hendrick jans 0-12-0
ontfangen vant kleet van arijaentge opt sloth  de somme van 0-12-0
ontfangen overt graff inde kercke en cleet van cornelis willems noortdijck de somme van 4-12-0
ontfangen vant graff van pieteronella van de broeck de somme van 2-0-0
ontfangen overt graff en cleet van aert robbens de somme van 4-12-0
ontfangen overt graff en cleet van cornelis louwen de somme van 4-12-0
ontfangen overt graff inde kerck en dootkleet van cornelis arijen robben de somme van 4-12-0
ontfangen overt dootcleet van aert andries de kat  de somme van 0-12-0
ontfangen vant graff int coor vant kraemkint van huijch crijnen 5-0-0
ontfangen overt graff int choor ende cleet van cornelis pieters wagemaeckerde somme van 10-12-0
ontfangen over t graff en cleet van claes willichies de somme van 4-12-0
ontfangen vant graff van arjaentge daemen de somme van 2-0-0
ontfangen overt graff inde kercke en cleet van lijbetje lauwe de somme van 4-12-0
ontfangen vant cleet van baertjen goosens 0-12-0
ontfangen overt graff int coor en cleet van aeghje aerts de somme van 10-12-0
ontfangen overt graff en cleet van pietertje van oosten de somme van 4-12-0
opm. de zerk van cornelis willems noortdijck is bewaard gebleven en ligt nu in de zuidbeuk ( zerk 19)
1662

   

ontfangen overt graff inde kercke ende t cleet van grietie leendert jaeffets de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff int koor inde kercke en t cleet van fop daniels van driel de somme van 10-12-0
ontfangen over t graff inde kercke ent cleet van heijndrick jans int velt de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff inde kercke ent cleet van cornelis jans int velt de somme van 4-12-0
ontfangen van t kleet van jan hamens de somme van 0-12-0
ontfangen vant kleet vant kint van jacob arents leentvaert 0-12-0
ontfangen vant kleet van jan sijmons vrouw 0-12-0
ontfangen over t graff int koor ende kleet van fop pieters vrouw de somme van 10-12-0
ontfangen vant graff en cleet van cornelis arents leentvaert 4-12-0
ontfangen over t graff int koor en kleet van jan jans vrouw de somme van 10-12-0
ontfangen van t kleet van t kint van heijndrick drogendijck 0-12-0
ontfangen over t graff int koor en kleet van jan huijberts van pelt de somme van 10-12-0
ontfangen vant graff en kleet vant kint van dirck dammis de somme van 5-0-0
ontfangen overt graff en kleet van aert leenderts 4-12-0
opm. : de zerk van cornelis jans int velt is bewaard gebleven en ligt nu in de noordbeuk (zerk 1), merkwaardig genoeg staat echter op de zerk het jaartal 1663
1663

   

 
ontfangen overt graff inde kercke en cleet van dirck pieters verschoor de somme van 4-12-0
ontfangen vant graff ende kleet van harmen gerrits kint de somme van 2-12-0
ontfangen overt graff int koor en cleet van aert pleunen laers 10-12-0
ontfangen vant cleet van een jonge tot kreijn van der wael 0-12-0
ontfangen overt graff int koor en kleet van leentge witte 10-12-0
ontfangen overt graff int koor van cornelis dammis 10-12-0
ontfangen overt kleet van jacob teunis 0-12-0
ontfangen overt graff en kleet van pieter den hupsen 4-12-0
ontfangen overt graff int koor en kleet van cornelis joosten boodede somme van 10-12-0
ontfangen overt graff int koor en kleet van annetge aerts de laers dochter 10-12-0
ontfangen overt graff int koor en kleet van maertge jacobs de somme van 10-12-0
ontfangen overt graff inde kercke en kleet van jan pieters visser de somme van 4-12-0
1664

   

 
ontfangen over t cleet van frans lansbergen de somme van 0-12-0
ontfangen over t cleet van leijntge reijers de somme van 0-12-0
ontfangen vant graff in de kercke en t cleet van de weduwe van aert nestius de somme van 4-0-0
ontfangen over t graff en kleet inde kercke van pieter heijndricx van golen de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff vant kint van heijndrick jans verschoor de somme van 2-0-0
ontfangen over t graff inde kercke en cleet van pieter jans de coninck de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff en cleet vant kint van arije cornelis lijster de somme van 2-12-0
ontfangen overt graff inde kercke ent cleet van jannitge bastiaens de somme van 4-12-0
1665

   

 
ontfangen over t cleet van gerrit lamberts zoon  de somme van 0-12-0
ontfangen over t cleet van grietie van der hoep   de somme van 0-12-0
ontfangen over t cleet van neeltge gerrits  de somme van 0-12-0
ontfangen over t graff en cleet van pieter gerrits van golen de somme van 4-12-0
ontfangen over t cleet van jan joppens vrouw  de somme van 0-12-0
ontfangen over t graff en cleet van arijaentge lenaet de somme van 4-12-0
ontfangen over t graff int coor en cleet van maeijcken dammis de somme van 10-12-0
ontfangen over t graff van stijntie pauwels kint de somme van 2-0-0
ontfangen over t cleet van crijntie joppen de somme van 0-12-0
ontfangen over t graff inde kercke van annetge havelaers de somme van 4-12-0
ontfangen over t cleet van sijchie gabriels  de somme van 0-12-0
ontfangen over t cleet van frans lansbergen de somme van 0-12-0
ontfangen over t graff int coor en cleet van dirck bastiaens schout de somme van  10-12-0
ontfangen over t graff en kleet van jannitge leenderts de somme van 4-12-0
ontfangen over t cleet van geerloff jans smith 0-12-0
 

 

Bron : Jaarrekeningen Kerkvoogdij inv.nr.171 
          Archieven Hervormde Gemeente IJsselmonde 
          ( volgens de inventaris bevat dit dossier de jaarrekeningen 1665-1682 
          in het dossier bevinden zich echter de jaarrekeningen 1666-1683 ) 

          transcriptie : Jan Plaisier 

          betekenis van de geldnotatie : 4-12- of 4-12-0 betekent : 4 gulden, 12 stuivers en 0 duiten

1666

    

ontfangen over t graff en kleet van arijaantge huijgen de somme van                           4-12-
ontfangen over t graff en cleet van dirck joosten de somme van  4-12-
ontfangen over t cleet van den ouden inge de somme van 0-12-
ontfangen over t graff en cleet van pieter jacobs 2-12-
ontfangen over t graff en cleet van cornelis arijens vissers kint 2-12-
ontfangen over t graff en cleet van cornelis gerrits lijster 4-12-
ontfangen over t cleet van berber jans 0-12-
ontfangen over t cleet van cristijntie teunis 0-12-
ontfangen over t cleet van heiltie goris 0-12-
ontfangen over t cleet van andries claes decker 0-12-
ontfangen over t cleet van pieter ingens 0-12-
ontfangen over t cleet van leentie jans 0-12-
ontfangen over t graff en cleet van pieter boel 2-12-
1667

   

ontfangen van t graff en cleet van harmen gerrits van golen de somme van 4-12-
ontfangen van t graff en cleet van cornelis klaes vrouw  de somme van 4-12-
ontfangen van het graff en kleet van jan teunis spruijt  de somme van 4-12-
ontfangen van het graff en kleet van arijen dierten prins 4-12-
ontfangen van het graff en kleet int koor van marijcken leenderts desomme van 10-12-
ontfangen van het kleet van arijaantge smits de somme van 0-12-
ontfangen van het graff int koor met kleet van marijchien arijens de somme van 10-12-
ontfangen van het kleet van arijaantge teunis de somme van 0-12-
ontfangen van het graff en kleet van pieter heijndricx kint 2-12-
ontfangen van het graff en kleet van de molenaer van de hordijck sijn moeder 4-12-
ontfangen van het graff van jan heijndricx kint 2-0-
ontfangen van het graff en kleet van aeltie foppen de somme van 4-12-
ontfangen van het graff en kleet van cornelis bastiaens int koor de somme van 10-12-
1668

   

ontfangh van t kleet van arije sijmons de somme van 0-12-
ontfangh van t kleet van jan pieters de somme van 0-12-
ontfangh van t graff en kleet van gerrit jans kint de somme van 2-12-
ontfangh van t graff en kleet van cornelis arents nuchteren de somme van 4-12-
ontfangh van t kleet van pleun jan anthonis de somme van 0-12-
ontfangh van t kleet van cornelis gene voordaech sijn kint de somme van 0-12-
ontfangh van t graff en cleet van marchteltie harmens de somme van 4-12-
ontfangh van t graff int koor van abraham bredervelt de somme van 5-0-
ontfangen van t kleet van marijtie jans de somme van 0-12-
ontfangen van t graff en cleet van cornelis claes decker in de kerkcke de somme van 4-12-
ontfangen van t cleet van schansmans vrouw de somme van 0-18-
ontfangen van t graff int coor en cleet van pieter leendertsarijswager de somme van 10-12-
ontfangen van t graff int coor en kleet van cornelis jan heijndricx de somme van 10-12-
ontfangen van t graff int coor en kleet van cornelis jan heijndricx sijn vrouw de somme van 10-12-
ontfangen van t graff ent coor en kleet van pieterdammis dijckgraeff de somme van 10-12-
ontfangen van t graff en cleet van pieter cornelis lijsters kint de somme van 2-12-
ontfangen van t graff en nieuw cleet van jan jans van hensb.    de somme van 5-10-
ontfangen van t graff int coor en cleet van van zeijl en dochter de somme van 10-18-
ontfangen van t graff int coor van arije heijndricx kint de somme van 5-0-
ontfangen van t graff en kleet van fop arents de somme van 4-12-
ontfangen van t graff en kleet van pietertie melis de somme van 4-12-
ontfangen van t nieuw cleet van arijaantie arijens de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en nieuw cleet van daem heijndricx vrouw de somme van 5-10-
ontfangen van de erfgen. van cornelis jan heijndricx voor een sarck inde kerck bij accoort de somme van 50-0-
ontfangen vande erfgen. van pieter dammis dijckgraeff mede over coop van een sarck inde kerck sijnde bij accoort de somme van 50-0-
opm. de zerk van pieter leenderts arijswager is bewaard gebleven en ligt nu in de noordbeuk (zerk 7)
1669

   

ontfangen van t graff en out kleet van heijndrick van oosten de somme van 4-12-
ontfangen van t out kleet van pieter jacobs kint de somme van 0-12-
ontfangen van t out kleet van lijntge leenderts dr de somme van 0-12-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van neeltgen harmens  de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van pieter dirck clemente  de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van soetgen aerts sijn huijsvrouw de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van jan gerrits scheepmaker 5-10-
ontfangen van t nieuw kleet van sijmon tijs sijn vrouw de somme van 1-10-
ontfangen van t out kleet van pieter gerrits sijn vrouw de somme van 0-12-
ontfangen van t graff int koor en kleet van aert robben de somme van 11-10-
ontfangen van t graff van jan smith sijn twee kinderen 4-0-
ontfangen van t graff van t kint van leendert pieters arijswager de somme van 2-0-
ontfangen van t out kleet van andries de kat sijn kint de somme van 0-12-
ontfangen van t nieuw kleet van annitge krijnen de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van leendert daniels de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en kleet van pieter cornelis lijster sijn kint de somme van 2-12-
ontfangen van t nieuw kleet van claes den bol de somme van 1-10-
1670

   

ontfangen van t graff en nieuw kleet van maijcken heijndricx int velt de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van arije joosten de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van arije jans int velt de somme van 5-10-
ontfangen van t kleet van nellettie jacobs de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van aert arijens van der linde de somme van 5-10-
ontfangen van t kleet van het kint van cornelis jans dochter de somme van 1-10-
ontfangen van t kleet van isebel joris ramse de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en kleet van dirck jan joris de somme van 5-10-
ontfangen van t graff int koor en kleet van marijtie pieters de somme van 11-10-
ontfangen van t graff en kleet van lijsbeth pleunen   de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en kleet van roockje sijmons   de somme van 5-10-
ontfangen van t kleet van dirckje pieters    de somme van 1-10-
ontfangen van t graff van jan sijmons kint   de somme van 2-0-
1671

   

ontfangen van t kleet van arije pieters de somme van 0-12-
ontfangen van t nieuw kleet van huijbert jans de kath de somme van 1-10-
ontfangen van t nieuw kleet van arije vant out water   de somme van 1-10-
ontfangen van t nieuw kleet van heijdrick jacobs wever    de somme van 1-10-
ontfangen van t nieuw kleet van pieter de lapper    de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van gerrit de visser    de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van gerrit willems de graeff 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw kleet van marichie jans   de somme van 5-10-
ontfangen van t graff int koor en nieuw kleet van claes pieters de somme van 11-10-
ontfangen van t graff int koor van het kint van arije dircx schout in west-IJsselmonde  de somme van 5-0-
ontfangen van t cleet van jochem claes    de somme van 1-10-
ontfangen van t graff int koor en nieuw cleet van crijnen huijgen de somme van 11-10-
ontfangen van t graff inde kercke en nieuw cleet van cornelia leenderts blocq de somme van 5-10-
ontfangen van t graff in de kerck en nieuw cleet van arijaantge theunis 5-10-
ontfangen van t graff in de kercke van t kint van jan heijndricx 2-0-
ontfangen van t graff in de kercke van t kint van guijts dochter 2-0-
ontfangen van t graff in de kerck en nieuw cleet van pieter heijndricx van golen scheepmaecker  de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en nieuw cleet van annitgen theunis in de  kercke 5-10-
ontfangen van t graff in de kercke en nieuw kleet van dirck foppen 5-10-
ontfangen van t nieuw cleet van arijaentie de kat de somme van 1-10-
ontfangen van t graff in de kercke en nieuw cleet van de weduwe van pieter heijndricx van golen scheepmaker   de somme van 5-10-
1672

   

ontfangen van t graff in t koor ende kleet van maertje jan joris de somme van 11-10-
ontfangen van t graff inde kercke van jan heijndricx kint de somme van 2-10-
ontfangen van t kleet van pieter lantsbergen de somme van 1-10-
ontfangen van t kleet van arent oloffs de somme van 1-10-
ontfangen van t graff inde kercke van t kint van pieter theunis smith de somme van 2-0-
ontfangen van t kleet van joost dircx de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en kleet van cornelia leenderts de somme van 5-10-
ontfangen van t graff en kleet van neeltje pleunen 5-10-
ontfangen van t kleet van annettge verschoor de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en kleet van heijndrick thijs de somme van 5-10-
ontfangen van t graff int koor van het kint van d° de valoys 5-10-
ontfangen van t graff in de kercke van t kint van mr johan suijrbant de somme van 2-0-
ontfangen van t kleet van heijltie pieters de somme van 1-10-
ontfangen van t kleet van pieter jacobs in de hoek de somme van 1-10-
ontfangen van t kleet van lijntje arijens  de somme van 1-10-
ontfangen van t graff in de kercke van t kint van daem heindricx de somme van 2-0-
ontfangen van t graf in de kercke van t kint van jop jans de somme van 2-0-
1673

   

ontfangen van t graff int koor van t kint van huijch pieters dochter de somme van 5-0-
ontfangen van t graff inde kercke en cleet van arije meeus de somme van 5-10-
ontfangen van t graff in de kerck en cleet van heijndrick heijndricx van polen de somme van 5-10-
ontfangen van t cleet van willempje bomme de somme van 1-10-
ontfangen van t graff int koor van huijch crijnen sijn vrouw de somme van 10-0-
noch ontfangen van t cleet van dirck jans suster van leckerkerck de somme van 1-10-
ontfangen van t ouwe kleet van pietertie sijbrants de somme van 0-12-
ontfangen van t graff int koor van t kint van arije dircx schout in west –IJsselmonde de somme van 5-0-
ontfangen van t graff int koor en cleet van pieter jacobs buijs met sijn kint te saemen de somme van 13-0-
ontfangen van t graff inde kercke en cleet van arijaentie engels de somme van 5-10-
ontfangen van t cleet van jan claes de zeeuw sijn vrouw de somme van 1-10-
ontfangen van t graff en cleet inde kercke van jacob joosten sijn vrouw en dochter te saemen de somme van 11-0-
ontfangen van tijs jans van t cleet van sijn kint de somme van 1-10-
ontfangen van t cleet van soetge de kath de somme van  1-10-
ontfangen van t cleet van jan de punt sijn meijt de somme van 1-10-
1674

   

ontfangen vant graff int koor van lijsbeth gerrits za. de somme van 10–0-
ontfangen vant graff inde kercke ende kleet van pietertie arijens int velt de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke van grietie pieters cranendonck de somme van 5-10-
ontfangen vant graff ende kleet van arije gerrits boots inde kercke de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en kleet van de verdroncken vrijster de somme v. 5-10-
ontfangen vant out kleet van jan joppen koedoot sijn dochter de somme van 0-12-
ontfangen vant out kleet van rob bastiaens sijn soon de somme van 0-12-
ontfangen vant graff inde kercke ende kleet van pieter de smiths schoonmoeder 5-10-
ontfangen vant cleet van pieter theunis smith de somme van 1-10-
ontfangen vant cleet van daem heijndricx de somme van 1-10-
ontfangen vant cleet van pieter heijndricx dubbelde de somme van 1-10-
ontfangen vant cleet van andries jans de kat met sijn kint te saemen de somme van 3-0-
ontfangen vant graff int koor ende kleet van tijs pauwels vrouw de somme van 11-10-
ontfangen vant graff int koor vant kint van dammis van zeijl de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van arjaentie de backster de somme van 5-10-
ontfangen vant graff int koor en cleet vande schout van der poll za. de somme van 11-10-
ontfangen vant out kleet van claes jans zoon de somme van 0-12-
ontfangen van het cleet van arij jacobs leentvaart sijn dochter de somme van 1-10-
ontfangen vande secretaris de weerdt bij hem ontfangen wegens het graff inde kercke en cleet van de eerste vrouw van pieter heijndricx verschoor de somme van 4-12-

opm. de zerk van  tijs pauwels vrouw  genaamd maeyke simons is bewaard gebleven en ligt nu in het noordtransept (nr.9)

1675

   

ontfangen vant out kleet van wolfert willems kint de somme van 0-12-0
ontfangen vant graff inde kercke ende kleet vande weduwe van hendrik thijs de somme van 5-10-
ontfangen van jan hendricx over het begraven van sijn twee kinderen inde kerck de somme van 4-0-0
ontfangen van het out kleet van annetje lamberts de somme van 0-12-0
ontfangen van het out kleet van thijs droogendijcx dochter de somme van 0-12-0
ontfangen vant graff inde kercke ende kleet van inge bastiaens vrouw de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke van het kint van jan cornelis smith de somme van 2-0-0
ontfangen vant nieuw kleet van hendrick sanders van meurs de somme van 1-10-0
ontfangen van het nieuw kleet van jeroen willems de somme van 1-10-0
ontfangen van het graff inde kercke en kleet van de dochter van pieter leenderts soetentijt de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van rob aerts vrouw de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van thijs jans de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke van het kint van mr. jacobus broeders de somme van  2-0-0
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van theunis dircx opt dorp de somme van 5-10-0
1676

   

ontfangen van het graff inde kercke vant kint van heijndrick dircx timmerman de somme van 2-0-0
ontfangen van het nieuw cleet van de huijsvrouw van cornelis gerrits wever de somme van 1-10-0
ontfangen vant nieuw cleet van maetje jans weduwe van pleun jan anthonis de somme van 1-10-0
ontfangen vant nieuw cleet van de huijsvrouw van theunis jans spruijt de somme van 1-10-0
ontfangen vant nieuw cleet van stijntje arijens dochter van arij joppen de somme van 1-10-0
ontfangen vant graff int cour vant kint van arije dircx schout van west-Ijssel-monde de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke ende nieuw cleet van joosje de backster de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke van het kint van pieter gerrits visser de somme van 2-0-0
ontfangen vant nieuw cleet van arije pieters buijs de somme van 1-10-0
ontfangen vant nieuw cleet van thijs leenderts droogendijck de somme van 1-10-0
ontfangen vant nieuw cleet van pieter jan arents de somme van 1-10-0
ontfangen vant graff inde kercke ende nieuw cleet van pieter leendertssoetentijt de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke ende nieuw cleet van rob aerts de somme van 5-10-0
1677

   

ontfangen vant graff int koor ende cleet van pietertje gerrits de somme van 11-10-
ontfangen vant graff int koor ende cleet van leendert huijge blocq de somme van 11-10-
ontfangen vant cleet vande soon van pieter jans de swart de somme van 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke ende cleet van elisabeth int velt de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke ende cleet van bastiaen sparreboom de somme van 5-10-
ontfangen vant cleet van een drenckelingh de somme van 1-10-

ontfangen vant graff ende vereringen van een vreempt man die opt kerckhoff is begraven de somme van

2-18-
ontfangen vant graff inde kercke en de cleet van pieter van harlaer de somme van  5-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van jan cornelis smith de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kerck  ende cleet van dirck leenderts remmel de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kerck ende cleet van cornelis van harlaer de somme van 5-10-
ontfangen vant graff int koor ende cleet van dirck dammis de somme van 11-10-
ontfangen vant graff inde kercke van grietje theunis de somme van 4-0-
ontfangen vant cleet van jan arents punt de somme van 1-10-
ontfangen vant cleet van heijndrick heijndricx dorsser de somme van 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van arije cornlis lijster de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke ende cleet van jan cornelis int velt 5-10-
ontfangen vant cleet van sijmon thijs de somme van 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke ende cleet van daniel cornelis metselaar 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke ende cleet van pauwels int velt 5-10-
ontfangen vant graff int koor ende cleet van gerrit bastiaens craenendonck de  somme van 11-10-
1678

   

ontfangen vant graff inde kercke en cleet vande dochter van wouter pieters craenendonck  de somme van 5-10-
ontfangen vant cleet van engelbrecht cornelis de somme van 1-10-
ontfangen vant cleet van neeltie franse   de somme van 1-10-
ontfangen vant cleet van heijndrick drogendijcks vrouw 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van arijaentje gerrits de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van pieter gerrits visser de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van arijaentje claes de somme van 5-10-
ontfangen vant kerckerecht van d° gelosse za.   de somme van 4-0-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van margrieta arijens boots de somme  van 5-10-
ontfangen vant cleet van arijaentie pieters de somme van 1-10-
ontfangen vant kerckerecht van twee drenckelingen de somme van 11-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van heijltie pieters de somme van 5-10-

ontfangen vant graff inde kercke en cleet van claes arijense kosen de somme van

5-10-
1679

   

ontfangen vant out cleet van aechien aelbrechts  de somme van 0-12-
ontfangen vant out cleet van maeijcken pieters  de somme van 0-12-
ontfangen vant out cleet van leentje jans  de somme van 0-12-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van dirck jans bode 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van annittge jacobs de somme van 5-10-
ontfangen vant nieuw cleet van robbert calpary alhier verdroncken  de somme van 1-10-
ontfangen vant kerckerecht en nieuw cleet van harmen dircx van loenen verdroncken ende alhier gevist ende begraven de somme van 12-10-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van cornelis daniels metselaar de somme van 5-10-
ontfangen vant nieuw cleet van arije theunisse metselaer de somme van 1-10-

ontfangen vant graff inde kercke vant kint van jop jans  de somme van

2-0-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van truijtie leenderts de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van grietje dircx verschoor de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van niesie pieters de somme van  5-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van corstijaen sijbrants 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van pieter gerrits visser de somme van 2-0-
ontfangen vant graff int koor en nieuw cleet van jacob joosten verhey de somme van 11-10-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van arije jans sparreboom dijckgraeff  5-10-
ontfangen vant kerckerecht ende cleet van jan euwouts marckschipper van rotterdam op bergen op soom alhier verdroncken ende gevist doch tot rotterdam gebracht ende aldaer begraeven   de somme van 12-0-
ontfangen vant nieuw cleet van adolff michielse de somme van 1-10-
ontfangen vant graff int koor ende nieuw cleet van heijltie jans de somme van 11-10-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van nellitge engelen de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en nieuw cleet van juff. taneman de somme van 5-10-
ontfangen vant out cleet van madelene  inden hoeck   de somme van 0-12-
1680

   

ontfangen vant out cleet van de dochter van jan teeuwe de somme van 0-12-
ontfangen vant kerckerecht van d° de valoys za. de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kerck vant kint van de bode 2-0-
ontfangen vant nieuw cleet van aldert crijnen de somme van 1-10-
ontfangen vant graff int koor en cleet van leendert jacobse verheij de somme van 11-10-
ontfangen vant graff inde kerck en cleet van jan janse van doornick de somme van 5-10-
ontfangen vant graff int koor van het kint van dammis willems van zeijl de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van annittge cornelis de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van gerrit jans van der boot de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van annitge jans weduwe van de lijster de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke van het kint van jop janse de sommme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke van stijntie arijens de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van neeltje jans van vortel de somme van 5-10-
ontfangen vant out cleet van jan dircx de knecht de somme van 0-12-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van mathijs arentse de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van cornelis arents robbe de somme van 5-10-
ontfangen van out cleet van het meijsie van de weduwe van jan joppen de somme van 0-12-
ontfangen vant graff en cleet inde kercke van jannittge arijens sparreboomde somme van 5-10-
ontfangen vant cleet van willemijne de somme van 1-10-
ontfangen vant graff en cleet inde kercke van thijs sijmonse prins de somme van 5-10-
ontfangen vant out cleet van ijssien heijndricx   de somme van  0-12-
1681

   

ontfangen vant kerckerecht vant lijck vande huijsvrouw van d° van nes predicant tot leijden dat hier door pass. naer dordrecht 10-0-
ontfangen vant cleet van hendrick hendricks dorsser de somme van 1-10-
ontfangen vant graf inde kercke ent kleet van leendert leendertse vrancken dijckgraeff  za. 5-10-
ontfangen vant graff int choor ent kleet van hendrick janse verschoor de somme van 11-10-
ontfangen vant cleet van pieternelle cornelis 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van pieter gerrits visserde somme van 2-0-0
ontfangen vant graff int choor en kleet van macheltie pieters de somme van 11-10-0
ontfangen vant kleet van de vrouw van cornelis aelbrechtse bode van west-ijsselmonde de somme van 1-10-0
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van cornelis buijsen alhier voor ijsselmonde verdroncken ende gevist   de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van annettie pieters de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van cornelis leendertse blocq de somme van 2-0-0
ontfangen vant kleet van jan cornelisse de guijts  de somme van 1-10-0
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van leendert arentse sparreboom de somme van  2-0-0
ontfangen vant graff int choor ent kleet van aeghje dammis  de somme van 11-10-0
ontfangen van graff inde kercke ent kleet van het kint van willem arents de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke van het kint van mr. cornelis van lieshout de somme van 2-0-0
ontfangen vant graff int choor vant kint van  dammis willems van zeijl de somme van 5-0-0
ontfangen vant graff inde kercke en kleet van willempie pieters cranendonck de somme van 5-10-0
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van de secretaris de weerdt de somme van 2-0-0
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van crijn leenderts van der wael de somme van 5-10-0
ontfangen vant cleet van grietje oloffs   1-10-
ontfangen vant graff inde kercke ent kleet van fop pieters dubbelde de somme van 5-10-
ontfangen vant cleet vande dochter van jan teeuwe de somme van 1-10-
ontfangen vant graff int koor en cleet van juffr. van heusden de somme van 11-10-
1682

   

ontfangen vant graff inde kercke vant kint van de jonge thijs mathijs de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van fleuris pauwelse 2-0-
ontfangen vant graff int koor en de kleet van de huijsvrouw van cornelis jans  vinck    de somme van 11-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van stijntje pieters de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van johannes costerman de somme van 5-10-
ontfangen vant kerckerecht vande dochter van d° specht predicant tot crimpen alhier verdroncken en gevist 5-10-
ontfangen vant cleet van arijaen teeuw   de somme van 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke vant kint van hr. hoogendijck de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van de weduwe van dirck leendertse remmel    de somme van  5-10-
ontfangen vant graff int koor vant kint van dammis willems van zeijl de somme van 5-0-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet vant kint van jop janse van soelingen 3-10-
ontfangen vant cleet van het kint van arijaentje de kath de somme van 1-10-
ontfangen vant ouwe cleet vant kint van arije arijens compeer de somme van 0-12-
ontfangen vant cleet van de soon van euwout jacobse van proije de somme van 1-10-

ontfangen vant graff inde kercke vande dochter van jan dircx verschoor genaempt pieternella   de somme van

4-0-
ontfangen vant graff int koor van de weledele heere adriaen lampsins heer van ijsselmonde   de somme van 25-4-
ontfangen vant graff int koor en cleet vant kint van de dijckgraeff van driel de somme van 6-10-

opm. de zerk van het kind van Hoogendijck is bewaard gebleven en ligt nu in de zuidbeuk (nr. 28)

1683

   

ontfangen vant graff inde kercke en cleet van paulus thijs de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van lijsbeth foppen 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke van jan thijs kint de somme van 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van gerrit olen de somme van 5-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van de weduwe van gerrit willems de graeff  de somme van 5-10-
ontfangen vant cleet van gerrittie cornelisdochter  de somme van  1-10-
ontfangen vant graff inde kercke van cornelis int velt 4-0-
ontfangen vant graff inde kercke van jop jans kint 2-0-
ontfangen vant graff inde kercke van het kint van corstijaen sijbrants 2-0-
ontfangen vant cleet van neeltge cornelis 1-10-
ontfangen vant graff inde kercke en cleet van heijndrick janse van hees 5-10-